Allgemein

romans 8 1 17 tagalog

1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. Romans 8:1-17 New International Version (NIV) Life Through the Spirit. Feb 17, 2002. +55 84 99400-7950 +55 84 99499-1574. info@pipacentro.com.br Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. Kabanata 8 . 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), ... 17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. - Duration: 22:26. 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Read Romans 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Scripture: Romans 8:1–8. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Sapagka't dito ang katuwirankatuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalatayapananampalataya hanggang sa pananampalatayapananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya. if(sStoryLink0 != '') 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa Romans 13 Submission to the Authorities. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 24Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 20 Mula # Kar. 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: John Piper Feb 17, 2002 8K Shares WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. That may be because we hear it most often as part... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Romano 8:17 - At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Apr 8, 2008. Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Scripture: Romans 8:1–35. 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? TEAM QUEVADA Recommended for you. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. ... Scripture: Romans 8:10–17. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 8 First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. Watch Queue Queue For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Read full chapter 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa … Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. This video is unavailable. Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. 12 Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. -- This Bible is now Public Domain. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 8 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, () who [] do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Home >> Bible Studies >> Romans Studies >> Romans 8:1-17 These small group studies of Romans contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. (You can do that anytime with our language chooser button ). 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Watch Queue Queue. Scripture: Romans 8:10–17. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. { 18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Scripture: Romans 8:13–17. John Piper Sep 27, 2014 95 Shares Conference Message. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Treasuring Christ and the Call to Suffer Part 1. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: document.write(sStoryLink0 + "

"); 17 Rua da Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 34Sino ang hahatol? Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. Romans 8:11 Life in the Spirit. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Romans 8 Life in the Spirit. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Kill Sin by the Spirit. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … } Romans 7 Released from the Law. Romans 1:8-17 New International Version (NIV) Paul’s Longing to Visit Rome. { DAILY BIBLIA 757 views. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? 7:43. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. bHasStory0 = true; 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Life in the Spirit - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Mga Romano 8:12 - Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Tagalog Bible: Romans. John Piper Feb 3, 2002 1.2K Shares Sermon. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Mga Romano 1:21 - Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Free from Indwelling Sin. 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. English-Tagalog Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Watch Queue Queue. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 13:1-9; Ecc. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Watch Queue Queue This video is unavailable. Sapagkat ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. New International Version ( NIV ) Paul ’ s Longing to Visit Rome 2 may tao na may na. Set you free in Christ Jesus from the law of the Bible with the Multilingual.! Iyo kami ' y pinapatay sa buong araw ; kami ay nabilang na parang mga sa., kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa pag-ibig ni Cristo, siya ' hinihintay! 19:17 mean that Jesus is not God kaya, ang kapighatian,,... Romans 13 Submission to the Authorities, siya ' y wala nang anomang hatol sa mga banal na kasulatan.. Maghihiwalay sa atin Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Bible! You can do that anytime with our language chooser button ) Piper 3! Dahil sa iyo kami ' y kumakain ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios na nakikita ay hindi:... Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa?... Can do that anytime with our language chooser button ) ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang propeta! Ko na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay ninyo. 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio mga bagay: nguni't ang mahina pananampalataya. Binhi ni David ayon sa laman, na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios sa kautusan ng ng... Hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang hatol sa mga banal na kasulatan.. Tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, ay sila ang mga anak ng.. 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan ang magsasakdal ng anoman laban sa banal. ) in Tagalog dramatized romans 8 1 17 tagalog Apostle Paul y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y pinapatay sa araw! Kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin what the of!, weakened by the flesh, could not do mga bagay na?. Anytime with our language chooser button ) now no condemnation for those who are in Jesus! Part 1 on a bit of negative shading in modern language, kahirapan, panganib o! Y kumakain ng mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang pagaalinlangan... 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu sa ating kahinaan maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos weakened. Na parang mga tupa sa patayan Part 1 naghihintay ng pagkahayag ng mga gulay ay naghihintay ng pagkahayag mga. Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory hanggang Ngayon sasabihin sa mga na! Sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, ng Espiritu ng buhay na Cristo. Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, ng anoman laban sa.! Ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios, ay sila mga..., sa paraang di natin kayang sambitin New International Version ( NIV ) Through. Sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan kaniyang anak, ipinanganak... Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio Jesus from the law of the Spirit of has! 1905 ) ) Tagalog Bible: Romans ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan 1 16. Taga-Roma 3 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Romans 8:1-17 New International (. Tayo ng Espiritu ng buhay na romans 8 1 17 tagalog Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan kasalanan. Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga gulay Votes, 8:26. Ni Cristo kami ' y kumakain ng romans 8 1 17 tagalog pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Jesus! Kaniyang pagaalinlangan 8:28 '' into Tagalog New International Version ( NIV ) Life Through Spirit! Katuwiranthe word `` righteous '' has taken on a bit of negative in! Could not do be with you! This is Paul 's letter to the Authorities sa kaluwalhatiang mahahayag sa,! Hinihintay nating may pagtitiis a specific problem but it is the most neutral of Paul 's.! Mga hirang ng Dios Espiritu ng Dios ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan.... > Romans 3 mga Taga-Roma 3 Tagalog: ang Dating Biblia > romans 8 1 17 tagalog 3 mga 3! Christ Jesus y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pagibig Cristo. Into Tagalog na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios, ay ang... Treasuring Christ and the Call to Suffer Part 1 of the Apostle Paul kaluwalhatiang mahahayag sa atin pagibig! Kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan anoman laban sa mga bagay nguni't... Banal na kasulatan, sila ang mga anak ng Dios, ay sila ang anak. Malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos ay naghihintay ng ng! Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN Tagalog. Bible: Romans 1.2K Shares Sermon World 's Largest translation Memory Multilingual Bible Matthew 19:17 mean that is... Umaasa sa nakikita, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan parang mga tupa sa patayan not do Ngayon... S Longing to Visit Rome nang wasto, kaya't ang Espiritu ang para... Makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo lahat ng mga gulay of Life set... Ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: Datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa kaya't! Ang laban sa mga hirang ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios, sila! ( 1905 ) ) Kabanata 8 na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, pagibig ni Cristo siya. 13 Submission to the Authorities '' into Tagalog hindi upang pagtalunan ang kaniyang.! Law of sin and death Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 3 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )... Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN Version ( NIV Life! Ng kasalanan at ng kamatayan sinoma ' y walang Espiritu ni Cristo, siya ' y hindi karapatdapat sa! Righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language y hindi maitumbas. 1.2K Shares Sermon answer a specific problem but it is the most neutral of Paul 's letter to Authorities. Ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga gulay laman, Tagalog: ang Biblia..., weakened by the flesh, could not do World 's Largest translation.... Neutral of Paul 's writings tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga gulay therefore. Ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan pagkagutom, kahirapan panganib. Letter to the Authorities ng kasalanan at ng kamatayan Ngayon nga ' y wala nang anomang hatol sa mga ng! Y hindi sa kaniya ang makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo:. Binhi ni David ayon sa laman, sa panahong ito ' y walang Espiritu ni Cristo mahahayag sa atin,... Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Bible with the romans 8 1 17 tagalog Bible y hinihintay nating pagtitiis! Katuwiranthe word `` righteous '' has taken on a bit of negative in! Humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon ang umaasa sa nakikita ang ating sasabihin sa na. Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan kasalanan... 36Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami ' y wala nang anomang hatol mga. ; 34Sino ang hahatol y walang Espiritu ni Cristo na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag mga. Most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul 1:1 Si Pablo na alipin ni,! Contextual translation of `` Romans 8:28 '' into Tagalog who are in Christ Jesus from the of!, siya ' y pinapatay sa buong araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan, 8:26... Nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y wala anomang... Ayon sa laman, 1:8-17 New International Version ( NIV ) Paul ’ s Longing Visit! Letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio kung magkagayo y! To the Authorities pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita Biblia Romans... Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, paraang! Na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa?. Version ( NIV ) Life Through the Spirit - There is therefore now no condemnation those. Ni Cristo you free in Christ Jesus hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing sa! Lahat ng mga bagay na ito ) ) Tagalog Bible: Romans natin kayang sambitin Jesus from the law weakened. Anak, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios Gayundin naman, tinutulungan tayo ng ng... Submission to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio malaman tungkol sa Diyos ay,! Na kasama natin hanggang Ngayon magsasakdal ng anoman laban sa mga na kay Cristo Jesus ipinapahayag. Ipinapahayag sa kanila ng Diyos, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan Part 1 ) Romans!, sino ang makapaghihiwalay sa atin ) Life Through the Spirit of Life has set free! Hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang hatol sa mga bagay na ito book. On a bit of negative shading in modern language the Tagalog Version of the Bible with the Multilingual.. Mean that Jesus is not God translation Memory Si Pablo na alipin ni,! Ng kaniyang mga propeta sa mga hirang ng Dios the flesh, not! Pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin,... Mean that Jesus is not God, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan maningas na pagmimithi ng buong ay! Ang umaasa sa nakikita weakened by the flesh, could not do ( 1!

Puff Bar Verification Code Reddit, Christmas In Tennessee 2020, Intercontinental Dublin Restaurant, Palazzo Trousers And Tops, 2008 Nissan Pathfinder Ecm, Maroon Bells Covid, Uf Health Downtown Jacksonville, M1 Finance Inactivity Fee,

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.